En Çok Okunanlar

Ali Kuşçu Kimdir?

Ali Kuşçu Kimdir? Ali Kuşçunun Hayatı

Matematik ve Astronomi alanında Dünya’nın önde gelen üniversitelerinde bile halen ders olarak okutulmaktadır Ali Kuşçu. İslam Dünyası’nın en büyük ilim ve bilim adamlarından birisi olan Ali Kuşçu’nun gerçek adı Ali bin Muhammed’dir. Ali Kuşçu’ nun doğum yılı net olarak bilinmemekte olup kaynaklarda genel olarak 1403 yılında o zamanlar Timur Devleti’nin toprağı olan Semerkant şehrinde doğmuştur. Ali Kuşçu’nun babası Muhammed Kuşçudur. Kuşçu ismi bu aileye Ali Kuşçu nun babası Muhammed Kuşçu nun, Türkistan Emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşılığını yapmasından ötürü söylendiği kaynaklarda belirtilmektedir.

Ali Kuşçu’nun Eğitim Hayatı

ali kuşçu

Ali Kuşçu, hem hac ibadetini yapmak hem de hocası Uluğ Bey’in ölümünden etkilenmesi sebebiyle o tarihlerde Akkoyunlu Devleti’nin toprağı olan Tebriz şehrine geldi. Akkoyunlu Devleti Hükümdarı olan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’nun şehrine gelmesinden büyük onur duyarak Ali Kuşçu’ya çok saygılı davranmıştır. Daha sonraki yıllarda Osmanlı Devleti ile Akkoyunlu Devleti arasında çıkacak olan savaş öncesi Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu elçi olarak Fatih Sultan Mehmed’e gönderdi. Elçilik için gittiği Fatih Sultan Mehmed’in makamında da büyük bir saygı gördü. Fatih Sultan Mehmed’in kendisine İstanbul’a kalması teklifini, elçilik görevinin bitmesi sonrası kabul edeceğini belirterek o anda reddetti. Ali Kuşçu, elçiliğini tamamlaması sonrasında Uzun Hasan’ın da rızasını alarak aile olarak İstanbul’a taşındı. Ali Kuşçu, İstanbul’a geldiğinde Fatih Sultan Mehmed ve Saray Yöneticileri tarafından İstanbul girişinde büyük bir coşku ve kutlamalarla karşılanmıştır. Fatih Sultan Mehmed, Ali Kuşçu’nun ilmine güvenerek onu 200 altın maaşla Ayasofya Medresesi’ ne müderrisliğine atadı. Ali Kuşçu, Ayasofya’da çalışmalarına kelam, dilbilgisi, matematik ve astronomi alanlarında devam etti.

Ali Kuşçu’nun Ölümü ve Eserleri

Ali Kuşçu, 16 Aralık 1474 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Vefat sebebine dari geçmiş kaynaklar da herhangi bir net bilgi yoktur. Ali Kuşçu’nun kabri Eyüp Sultan haremi içerisindedir. Ali Kuşçu’nun eserleri;

Astronomi Eserleri
Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey
Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)
Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn
Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e
Risâle der ‘İlm-i Hey’e
El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e
Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer

Matematik Eserleri
er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb
Risâle der ‘İlm-i Hisâb

Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri
eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ale’t-Tecrîd
Hâşiye ‘ale’t-Telvîh

Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri
et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

Dil ve Belagat Eserleri
Şerhu’r-Risâleti’l-Vad‘iyye
el-İfsâh
el-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir
Şerhu’ş-Şâfiye
Risâle fî Beyâni Vad‘i’l-Mufredât
Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta‘rîf
Risâle mâ Ene Kultu
Risâle fî’l-Hamd
Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî
Risâle fî Bahsi’l-Mufred
Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân
Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân 

 

 

Yararlanılan Kaynaklar;

http://www.leblebitozu.com/ali-kuscunun-hayati-ve-eserleri/

https://www.forumlordi.org/hakkinda-bilgi/118460-ali-kuscu-eserleri-nelerdir.html